25 94 39 55

Hos Revisor1 er prisen alt inklusive,
men det er stadig dit ansvar

Handelsbetingelser

01.07.2021

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Revisor1. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

1. Virksomhedoplysninger:

Revisor1 ApS

Østerbrogade 129, 2

2100 København

CVR: 38910906

kundeservice@revisor1.dk

2. Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet "Betingelserne") gælder for alle ydelser, der bliver solgt på www.revisor1.dk (herefter kaldet "Hjemmesiden"), eller som følge af en telefonsamtale med Revisor1 og accept af efterfølgende tilsendte tilbud af Revisor1. (herefter kaldet "Virksomheden"), som kunden heraf (herefter kaldet "kunden") måtte købe. Betingelserne gælder både for private og erhvervskunder.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du – på vegne af virksomheden – har fuldmagt til at indgå aftaler med os.

3. Produkter

Revisor1 tilbyder digital bogførings- og regnskabsservice via vores app og hjemmeside. Vores bogføring- og regnskabsservice findes i 2 forskellige pakkeløsninger samt tillægsydelser, så som, men ikke begrænsede til Virksomhedsskatteordning beregning.

I Revisor1s tilbudsmail fremgår konkret, hvad som indgår i det købte produkt. Købes vores tjeneste via vores Hjemmeside fremgår det der, konkret hvad der indgår i pakken.

Revisor1s ydelser er forudbetalt for det indeværende regnskabsår. Dvs. at der kan være mindre end et år, inden kunden skal betaler for det 2. regnskabsår, hvis de vælger at forny deres pakke ved Revisor1. Kunden binder sig kun for 1 regnskabsår ad gangen.

Kundeservice hjælp på telefon er inkluderet ved køb af ydelse. Begrænsede vejledning fra vores bogholdere er også inklusiv i prisen. 

4. Pris og betaling

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er eksklusiv moms. Når du gennemfører køb, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag. Såfremt du betaler ved bankoverførsel, vil så registreringen af betaling afhænge af bankerne.  

Revisor1 inkl. Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og MasterCard. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Kunden betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

Hvis kunden fortsætter med at benytte Revisor1s ydelser efter afslutning af den oprindelige pakke, så forpligter kunden sig til at betale for denne ydelse.

Hvis en kunde fortryder sit køb, vil kunden få sin betaling refunderet. Revisor1 vil dog altid beholde minimum 1000 kr. eller det beløb der udgør den service Revisor1 har udøvede siden købet og frem til tidspunktet af opsigelsen.

Fra 2023 vil Revisor1 benytte leverandørservice til automatisk at opkræve kunden for betaling samt  for fornyelse af vores ydelser. Kunden vil altid have mulighed for at afvise denne opkrævning.

5. Levering

Når Kunden har gennemført en betaling, vil Kunden blive tilsendt information vedr. hvordan de benytter systemet inkl. login og adgangskode til Revisor1 App og Hjemmeside.  

6. Kundens forpligtelser

Kunden er ansvarlig for alt bogføringsmateriale, således at bogførings-, skatte-, moms- og regnskabslovgivningens regler opfyldes. Det er ligeledes Kundens ansvar at oplyse Revisor1 om eventuelle forhold, der efter Kundens opfattelse ikke er korrekt behandlet.

Det er Kundens ansvar, at Kundens virksomhed og forhold i øvrigt er i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler, overenskomster og øvrig regulering.

Kunden er således ansvarlig for: 

  • Indholdet og fuldstændigheden af bogføringsmateriale, herunder bl.a., men ikke begrænset til salgsfakturaer, købsfakturaer, lønbilag, bankkontoudtog, kreditorkontoudtog samt specifikationer af tilgodehavender, gæld og varebeholdninger
  • At indsendelse af alt relevant materiale sker indenfor de deadlines Revisor meddeler kunden, for at sikre relevante officielle deadlines overholdes, så som indberetningsfrister moms, lønsum og årsregnskab. Revisor1s deadlines er baseret på intern arbejdsgang for at sikre officielle deadlines overholdes.
  • Overholdes Revisor1s deadlines ikke, så er det kundens ansvar at den officielle deadline ikke overholdes og evt. bøder og konsekvenser som resultat heraf.
  • Den interne kontrol, som Kunden anser for nødvendigt for at udarbejde bogføringen i overensstemmelse med lovgivningen
  • Godkendelse og attestation af bilag og opgørelser mv. inden aflevering til bogføring iht. aftalte godkendelsesprocedurer
  • Give yderligere information, som vi må anmode om i relation til assistance, herunder bl.a., men ikke begrænset til relevant korrespondance med offentlige myndigheder mv.
  • Opbevaring og arkivering af bogføringsbilag mv. iht. bogføringslovens opbevaringsregler
  • Såfremt vi bliver opmærksom på, at du har et ulovlig kapitalejerlån, så kan vi ikke lave dit regnskab. Vi vil da refundere dit indbetalte beløb, dog beholder vi 1000 kr i administrationsgebyr.
  • Hvis du har købt årsregnskabspakken hos os og du derfor selv har lavet din bogføring, vil vi ikke kunne lave dit regnskab, hvis vi ser at du har et ulovligt kapitalejerlån. Vi vil refundere dit indbetalte beløb, dog beholder vi 1000 kr i administrationsgebyr.
  • Politisk eksponerede personer. Revisor1 kan ikke varetage regnskab for kunder som er på PEP-listen. Ved betaling af regnskabspakke hos Revisor1 bekræfter du, at du ikke er på PEP-listen. Det er dit ansvar at meddele Revisor1 med det samme, såfremt dit navn tilføjes PEP-listen.

Kunden skal uploade/indsende alt bogføringsmateriale, som ønskes bogført, til Revisor1. Revisor1 antager at alt materiale indsendt/uploadet af kunden er direkte relateret til kundens virksomhed. Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af Kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode,data eller lignende (såsom virusser) til Revisor1. Kunden må ikke anvende Revisor1s løsninger til ulovlige eller ondsindede formål.

7. Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Revisor1 har ret til at ændre nærværende standardvilkår. Vilkårsændringer træder i kraft for eksisterende kunder tre måneder efter, at de eksisterende kunder skriftligt er informeret herom.

Kunden har ved sådanne vilkårsændringer mulighed for at opsige samarbejdet med 1 måneds varsel. I et sådan tilfælde vil Revisor1 beholde betaling for de kvartaler, hvor kunden har benyttet Revisor1 service.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

8. Ansvar

Brugen af ydelser foregår på Kundens eget ansvar. Revisor1 kan således hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til købte ydelser. Revisor1 hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

Alt vejledning fra Revisor1, herunder fra kundeservice, hjemmesider, guides, support, bogholdere mv. Skal betragtes som vejledende. Kunden anvender vejledningen fra Revisor1 på egen risiko, og kan ikke drage Revisor1 til ansvar for den udøvede vejledning.

Uanset eventuelt modstridende vilkår i disse standardvilkår, kan Revisor1s maksimale erstatningsansvar over for Kunden, uanset årsagen, aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede nettobetaling de seneste 12 måneder forud for den erstatnings udløsende begivenhed.  

Revisor1 er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Revisor1s kontrol, og som Revisor1 ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

9. Misligholdelse

Begge parter kan ophæve samarbejdet uden varsel såfremt den anden part væsentlig misligholder disse standardvilkår beskrevet i betingelserne. Væsentlig misligholdelse kan bl.a. være manglende betaling, upload af vira eller andet skadeligt software til Revisor1s systemer samt krænkelse af immaterielle rettigheder. Ved misligholdelse som ikke er væsentlig, kan Revisor1 ikke gøres ansvarlig. Kunden har således ingen misligholdelsesbeføjelser ved misligholdelse, som ikke er væsentlig.

10. Datahåndtering

Revisor1s behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

Revisor1 skal indhente legitimation af kunden til brug for at vi kan overholde vores retlige forpligtelse, herunder at sikre overholdelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)

11. Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som kunde vil klage over dit køb, skal du i første omgang kontakte Virksomheden på kundeservice@revisor1.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan en klage over en vare eller tjenesteydelse indgives til:

Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager,

Toldboden 2, 8800 Viborg

via Klageportalen for Nævnenes Hus.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse, kundeservice@revisor1.dk.

12. Lov og værneting

Enhver tvist der udspringer af Kundens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på kundeservice@revisor1.dk.